هِوی یک خیریه نیست
بلکه بنیادی است برای امید
<span>هِوی یک خیریه نیست</span><br/><span>بلکه بنیادی است برای امید</span>
هِوی یک خیریه نیست
بلکه بنیادی است برای امید
<span>هِوی یک خیریه نیست</span><br/><span>بلکه بنیادی است برای امید</span>
هِوی یک خیریه نیست
بلکه بنیادی است برای امید
<span>هِوی یک خیریه نیست</span><br/><span>بلکه بنیادی است برای امید</span>
هِوی یک خیریه نیست
بلکه بنیادی است برای امید
<span>هِوی یک خیریه نیست</span><br/><span>بلکه بنیادی است برای امید</span>
هِوی یک خیریه نیست
بلکه بنیادی است برای امید
<span>هِوی یک خیریه نیست</span><br/><span>بلکه بنیادی است برای امید</span>
هِوی یک کلمه کردی به معنای امید است. ما کلمه امید را به عنوان برجسته‌ترین مفهومی که مشخص‌گر تجربیات و کارهای ما به عنوان فعال در منطقه بوده، در نظر گرفته‌ایم.
در هِوی ما معتقدیم؛ کسانی می‌توانند بهترین کمک و حمایت آواره‌گان و جوامع متلاشی جنگ‌زده را داشته باشند که خود از همچو جوامعی می‌آیند؛ آن‌ها هم از مصیبت‌های جنگ رنج می‌برند و در گذشته‌ای نه چندان دور "کودکان اردوگاه" بوده‌اند. هوی مانند آبی است که به سرپا قرار دادن این سرزمین کمک می‌کند.
فعالیت‌های ما
Donate Now
برای کمک و پیوستن به دایره مهربانی ما:

شماره حساب بانکی بین‌المللی: -
کد شناسه بانکی: -
هِوی یک سازمان غیردولتی کردی است که در خاورمیانه مستقر است و عمدتا در عراق و سوریه کار می کند. هِوی یک کلمه کردی به معنای امید است.
ایمیل: [email protected]
تلفن: 5366392012 90+