زنان
ما معتقدیم که زنان ستون‌های جامعه هستند. آنها ستون فقراتی هستند که متحمل آسیب روحی، جنگ‌زده‌گی‌، جراحت، خستگی، گرسنگی، کودکان و سالخوردگان هستند.
زنان و دختران شامل پنجاه درصد پناهندگان، آوارگان داخلی و جمعیت بی‌خانمان در سطح جهانی هستند. آنها غالبا بدون همراه، باردار، مراقب کودکان و سالخوردگان و سرپرست خانوار پس از جنگ و بلایای طبیعی هستند. بنابرین طبیعی است که آنها نیاز به حمایت بیشتری دارند.
فعالیت‌های ما در بخش زنان
با وجود این، زنان و دختران کسانی هستند که حداقل حمایت احساسی، روانی، جسمی، مالی و غیره را دریافت می‌کنند.
در حقیقت شعار ما در حمایت از زنان، متمرکز این مفهوم است که وقتی شما از زنان حمایت می‌کنید از کل جامعه و یک نسل حمایت می‌کنید.